Quiz – Zadania z I etapu z działu Elektrotechnika w roku szkolnym 2022/2023

usługi elektryczne i agregaty pradotworcze

Edu-elektra - I etap Elektrotechnika 2022/2023

Prezentujemy zadania z I etapu Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA z roku szkolnego 2022/2023

1 / 20

Zadanie 1

Obwód mostkowy, którego schemat został przedstawiony na rysunku zasilany jest stałym napięciem o wartości 𝐸.
Dla jakiej wartości 𝑥 napięcie na przekątnej mostka 𝑈 = 𝐸/3?

2 / 20

Zadanie 2

Obwód, którego schemat został przedstawiony na rysunku, jest zasilany symetrycznym trójfazowym zgodnym układem napięć o skutecznej wartości 3 × 400 V. Napięcie pomiędzy wyróżnionymi punktami a oraz b, czyli 𝑈ab ma wartość

3 / 20

Zadanie 3

Na rysunku został przedstawiony przebieg okresowego prądu 𝑖(𝑡). Wartość składowej stałej tego prądu (wartość średnia całookresowa) posiada wartość

4 / 20

Zadanie 4

Na rysunku został przedstawiony przebieg okresowego napięcia 𝑢(𝑡) na wyjściu tyrystorowego prostownika zasilanego napięciem sinusoidalnym. Podstawowa (pierwsza) harmoniczna napięcia 𝑢(𝑡) posiada częstotliwość

 

5 / 20

Zadanie 5

Symetryczny pojemnościowy obwód trójfazowy zasilany jest symetrycznym zgodnym układem napięć trójfazowych 3 × 400 V. Stosunek wartości skutecznych napięć U1 / U23

 

6 / 20

Zadanie 6

Symetryczny rezystancyjny obwód trójfazowy zasilany jest symetrycznym zgodnym układem napięć trójfazowych 3 × 400 V. Napięcie 𝑈1

 

7 / 20

Zadanie 7

Woltomierz o rezystancji wewnętrznej 𝑅V = 200 kΩ posiada zakres pomiarowy (0 ÷ 200) V. Rezystancja 𝑅p posobnika, który należy połączyć szeregowo z woltomierzem w celu poszerzenia jego zakresu pomiarowego do przedziału (0 ÷ 1000) V powinna mieć wartość

 

8 / 20

Zadanie 8

Amperomierz o rezystancji wewnętrznej 𝑅A = 15 mΩ posiada zakres pomiarowy (0 ÷ 5) A. Rezystancja 𝑅b bocznika, który należy połączyć równolegle z amperomierzem w celu poszerzenia jego zakresu pomiarowego do przedziału (0 ÷ 20) A powinna mieć wartość

 

9 / 20

Zadanie 9

Dane znamionowe transformator jednofazowego są następujące: SN = 10 kVA, U1N = 1,0 kV, U2N = 200 V, cos(φN) = 0,82; fN = 60 Hz. Stronę górnego napięcia zasilono napięciem stałym o wartości 100 V. Jaka jest wartość napięcia po stronie wtórnej w stanie ustalonym?

 

10 / 20

Zadanie 10

W obwodzie prądu stałego, którego schemat przedstawiony został na rysunku, 𝐸 = 25 V, 𝑅 = 100 Ω. W chwili 𝑡𝑧 = 0 równolegle do 4𝑅 podłączony został idealny kondensator o pojemności 𝐶 = 25 μF. Jaka jest początkową wartość prądu płynącego przez kondensator tuż po zamknięciu łącznika 𝑖𝐶 (0+)?

 

11 / 20

Zadanie 11

Obwód przedstawiony na rysunku zasilany jest napięciem 𝑢 = (120 + √2 ∙ 100sin1000𝑡) V. Jeżeli rezystancja, indukcyjność i pojemność wynoszą odpowiednio: R = 20 Ω, L = 2 mH, C = 500 μF, to amperomierz magnetoelektryczny wskaże:

 

12 / 20

Zadanie 12

Transformator trójfazowy ma następujące dane: liczba zwojów GN z1 = 624, liczba zwojów DN z2 = 90, napięcie
zwojowe e' = 5,829 V/zwój, fN = 50 Hz, układ połączeń Yd. Obliczyć przekładnię napięciową i strumień główny

 

13 / 20

Zadanie 13

Obliczyć jaką prędkością obrotową należy napędzać wirnik silnika indukcyjnego pierścieniowego o liczbie biegunów równej 10, aby częstotliwość napięcia na pierścieniach wirnika f2 była o 20% większa od częstotliwości napięcia zasilania f1 = 50 Hz. Założyć kierunek wirowania wirnika zgodny z kierunkiem wirowania pola magnetycznego stojana.

 

14 / 20

Zadanie 14

Prądnica synchroniczna pracuje w stanie jałowym na sieć elektryczną sztywną, tzn. napięcie sieci wymusza wartość napięcia na zaciskach twornika maszyny. Jaka moc będzie przesyłana do sieci, w przypadku zwiększenia prądu wzbudzenia maszyny (stan przewzbudzenia)?

 

15 / 20

Zadanie 15

W trakcie modernizacji WLZ w budynku wielorodzinnym wymieniono przewód aluminiowy na miedziany. Pole przekroju przewodu zmniejszono dwukrotnie, a długość zwiększono półtorakrotnie. Jak zmieni się rezystancja jednej żyły przewodu, jeżeli rezystywność aluminium jest 1,65 raza większa  od rezystywności miedzi?

 

16 / 20

Zadanie 16

W trakcie naprawy pralki automatycznej serwisant wymienił dwie uszkodzone, jednakowe, jednofazowe grzałki. Jednak, zamiast połączyć je równolegle, połączył je szeregowo. Jak zmieni się całkowita moc grzania pralki?

 

17 / 20

Zadanie 17

W prostowniku jednofazowym w układzie mostkowym uszkodzeniu uległa jedna dioda (przerwa). W jaki sposób ulegnie zmianie wartość średnia i skuteczna napięcie na wyjściu?

 

18 / 20

Zadanie 18

W warunkach środowiskowych, w których przyjmuje się wartość rezystancji ciała człowieka mniejszą od 1000 Ω, napięcie dotykowe dopuszczalne (napięcie bezpieczne) dla prądu przemiennego ma wartość:

 

19 / 20

Zadanie 19

Jaki warunek musi spełniać impedancja pętli zwarcia Zs każdej fazy, aby skuteczna była ochrona
przeciwporażeniowa?

 

20 / 20

Zadanie 20

Do idealnego kondensatora C1 doprowadzono napięcie sinusoidalnie zmienne, a następnie do układu dołączono szeregowo idealny kondensator C2. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

Your score is

0%