usługi elektryczne i agregaty pradotworcze

Quiz – Zadania z I etapu z działu Elektrotechnika w roku szkolnym 2023/2024

Edu-elektra - I etap Elektrotechnika 2023/2024

Prezentujemy zadania z I etapu Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA z roku szkolnego 2023/2024

1 / 20

Zadanie 1
Odbiornik rezystancyjny, o rezystancji R = 5 Ω zasilany jest przez idealne źródło napięcia o sile elektromotorycznej E = 50 V przez przerywacz otwierający i zamykający obwód. Obwód jest zamknięty przez 0,4 okresu pracy przerywacza. Wartość skuteczna prądu płynącego przez odbiornik jest równa

2 / 20

Zadanie 2
Jeżeli w obwodzie przedstawionym na rysunku wartości sił elektromotorycznych i rezystancji wynoszą: E1 = 60 V, E2 = 80 V, R1 = 30 Ω, R2 = 40 Ω, R3 = 10 Ω to potencjał węzła A jest równy

3 / 20

Zadanie 3
W dzielniku napięcia przedstawionym na rysunku znane są rezystancje R1 = R2 = 600 Ω. Jaką wartość powinien mieć rezystor R3, aby napięcie U2 na wyjściu dzielnika było czterokrotnie mniejsze od napięcia U1 na wejściu dzielnika?

4 / 20

Zadanie 4
W obwodzie przedstawionym na rysunku E = 50 V, R1 = 100 Ω, R2 = 1 kΩ, L = 0,2 H. Napięcie na zaciskach łącznika W tuż po jego rozwarciu będzie wynosiło:

5 / 20

Zadanie 5
W obwodzie rezonansu napięć RLC o parametrach R = 50 Ω, L = 1m H, C = 1 nF zmierzono napięcia na elementach reaktancyjnych. Jeżeli wartość skuteczna napięcia zasilającego układ U = 50 V, to napięcie na indukcyjności jest równe:

6 / 20

Zadanie 6
Do symetrycznego układu trójfazowego dołączono dwa trójfazowe odbiorniki symetryczne, jeden o charakterze rezystancyjnym, a drugi pojemnościowych. Fazy odbiorników połączone są w trójkąt zgodnie z rysunkiem. Wartości skuteczne prądów fazowych odbiorników wynoszą: odbiornika rezystancyjnego IR = 4 A, a odbiornika pojemnościowego IC = 3 A. Wartości skuteczne prądów przewodowych układu tych dwóch  odbiorników wynoszą:

7 / 20

Zadanie 7
Reaktancja kondensatora dla pierwszej harmoniczny wynosi 15 Ω. Jaka jest wartość reaktancji dla trzeciej (X3) i piątej harmonicznej (X5)?

8 / 20

Zadanie 8
Obwód mostkowy, którego schemat został przedstawiony na rysunku zasilany jest napięciem sinusoidalnym. Elementy bierne występujące w obwodzie mają wartości: 𝐿 = 100 mH i 𝐶 = 40 μF. Woltomierz włączony na przekątnej mostka będzie wskazywał zerowe napięcie, gdy

9 / 20

Zadanie 9
Za pomocą przedstawionego na rysunku układu dwóch watomierzy można wyznaczyć

10 / 20

Zadanie 10
Który z wymienionych odbiorników znajduje się w poniższym układzie, jeżeli mierniki wskazują następujące wartości: woltomierz – 250 V, amperomierz 4 A, watomierz – 1000 W?

11 / 20

Zadanie 11
Jak jest wartość skuteczna prądu przemiennego, którego przebieg opisany jest równaniem:

𝑖 = [11 sin 314𝑡 + 10 sin(314𝑡 + 30o) + 2 sin(314𝑡 + 60o)] A

12 / 20

Zadanie 12
Silnik, którego tabliczka znamionowa pokazana jest poniżej może pracować w sieci 230/400 V

13 / 20

Zadanie 13
Podczas magnesowania materiałów ferromagnetycznych występuje zjawisko histerezy. Jednym z charakterystycznych parametrów charakterystyki magnesowania B = f(H) tych materiałów, wynikającym ze zjawiska histerezy jest natężenie koercji, które jest równe

 

14 / 20

Zadanie 14
Silnik prądu stałego ma stojan

15 / 20

Zadanie 15
Ochrona IP X4 zapewnia ochronę przed

16 / 20

Zadanie 16
Które z wymienionych środków ochrony przeciwporażeniowej stanowią ochronę podstawową (chronią przed dotykiem bezpośrednim)?

17 / 20

Zadanie 17
Właściwością charakteryzującą źródło światła nie jest

18 / 20

Zadanie 18
Do cech wyłącznika nie należy

19 / 20

Zadanie 19
Miernik elektryczne z funkcją True RMS mierzą

20 / 20

Zadanie 20
Jak zachowuje się idealna cewka w obwodzie prądu stałego w pierwszej chwili po włączeniu do źródła napięcia i w stanie ustalonym?

Your score is

0%